מדיניות פרטיות

גלקון בקרים אגש"ח בע"מ ("גלקון") מפעילה את אתר האינטרנט https://www.galconc.com ("האתר" או "השירות").

מטרת עמוד זה היא למסור לך מידע על מדיניות גלקון ביחס לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי שנאסף/מגולה בעת שימוש באתר ו/או בשירות ובמגוון האפשרויות אשר עומדות בפניך בקשר למידע זה.

גלקון עושה שימוש במידע שלך כדי לספק את השירות ולשפרו. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים לאיסוף, שימוש וביצוע פעולות אנליזה (ניתוח) של המידע בהתאם לאמור במדיניות זו. אלא אם כן הוגדר אחר במדיניות הפרטיות שלהלן, למונחים בהם נעשה שימוש במדיניות פרטיות זו תהיה אותה המשמעות בתנאי השימוש באתר האינטרנט של גלקון שמצויים בכתובת https://www.galconc.com.

 

איסוף ושימוש במידע

גלקון אוספת סוגים שונים של מידע למטרות שונות לצורך אספקה ושיפור השירות של גלקון.

 

סוגי המידע שנאספים:

מידע אישי

בעת שימוש בשירות ובאתר, גלקון רשאית לבקש ממך לספק לה מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי של המשתמש, כדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש כדי ליצור איתך קשר או כדי לזהותך ("מידע אישי"). אינך מחויב לפי חוק לספק מידע אישי אולם מסירת מידע שגוי/חלקי עלולה למנוע ממך שימוש בשירות. מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול (לרבות אך לא רק) את הפרטים הבאים:

 

נתוני שימוש

גלקון רשאית לאסוף מידע בדבר אופן הגישה והשימוש באתר ("נתוני שימוש"). נתוני השימוש כאלו עשויים לכלול את כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה, העמודים בהם ביקרת באתר, תאריך הביקור ומשך הביקור בעמודים אלה, אמצעי זיהוי ייחודיים ונתוני זיהוי אחרים.  

 

נתוני מעקב וקוקיז (cookies)

גלקון עושה שימוש בקוקיז ובטכנולוגיות מעקב דומות, לצורך מעקב אחר הפעילות בשירות ו/או באתר ולצורך שמירת מידע.

קוקיז הם קבצים עם כמות מידע קטנה שעשויים לכלול זיהוי ייחודי ואנונימי. קוקיז יישלחו לדפדפן שלך ויאוכסנו במכשיר שלך. טכנולוגיות מעקב שגם בהן ייעשה שימוש לצורך איסוף ומעקב אחר מידע לשיפור וניתוח השירות, כוללות גם beacons, tags, and scripts.

באפשרותך להורות לדפדפן לאסור על שימוש בקוקיז או כי יודיע לך מתי קבצי קוקיז נשלחים. עם זאת, אם תאסור על שימוש בקוקיז לא תוכל לעשות שימוש בחלקים מהאתר. דוגמאות לקוקיז שגלקון עושה בהם שימוש:

 • קוקיז לצורך יצירת קשר – גלקון עושה שימוש בקוקיז מסוג זה כדי לתפעל את האתר.
 • קוקיז לצורך מציאת העדפות – גלקון עושה שימוש בקוקיז מסוג זה כדי לזכור את ההעדפות וההגדרות שלך.
 • קוקיז לצורכי אבטחה – גלקון עושה שימוש בקוקיז מסוג זה למטרות אבטחה מידע.

 

שימוש במידע

גלקון עושה שימוש ואוספת מידע למטרות שונות ובין היתר:

 • לספק את השירות ולתחזק את האתר.
 • להודיע לך על שינויים באתר ו/או בשירות.
 • לאפשר לך להשתתף בכלים אינטראקטיביים של האתר כשאתה בוחר לעשות כן.
 • לספק טיפול ותמיכה בלקוחות.
 • לבצע ניתוח/תיעדוף של המידע כדי שגלקון תוכל לשפר את השרות.
 • לפקח על השימוש באתר.
 • לאתר, למנוע ולטפל בבעיות טכניות.
 • לשלוח לך מעת לעת מידע ביחס לאתר ו/או ביחס לגלקון. מידע מסוג זה עשוי להיות למטרות פרסום והוא עשוי להישלח אלייך בהודעות טקסט, מייל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר.
 • לאכוף את תנאי השימוש של האתר ו/או כדי לעמוד בכל דרישה חוקית או רגולטורית.

ניתוח (אנליזה) של המידע

במטרה לשפר את האתר והשרות, גלקון עושה שימוש בטכנולוגיות שיווק של גוגל אנליטיקס כדי לנתח את סוגי המידע שנאסף וכדי לשווק לך מוצרים המבוססים על המידע האישי שלך ועל ההעדפות שלך. שימוש זה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס.

 

מובהר בזאת כי עומדת לך הזכות לסרב לניתוח המידע ולפעולות השיווק כפי שיפורטו להלן ("ביטול הסכמה") באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך דרך הגדרות פרסום, הגדרות פרסום לנייד או כל אמצעי זמין אחר. לדוגמא, באפשרותך להוריד את תוסף ביטול ההסכמה של גוגל אנליטיקס להפעיל אותו בדפדפן שלך באמצעות כתובת  ה-URL שלהלן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

העברת מידע

המידע שלך, לרבות המידע האישי, עשוי להיות מועבר ומוחזק במחשבים המצויים מחוץ למדינה, פרובינציה או אזור השיפוט שלך, בו חוקי הגנת המידע עשויים להיות שונים מאלו שבאזור השיפוט שלך.

אם אתה גר מחוץ לישראל ובוחר לספק לנו מידע, דע כי גלקון עשויה להעביר את המידע, לרבות מידע אישי, לישראל ולעבד אותו בישראל. הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולמתן המידע מייצגת את הסכמתך לביצוע העברה זו.

גלקון תנקוט בכל האמצעים ההגיוניים הנדרשים כדי להבטיח כי המידע שלך יטופל באופן מאובטח, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולא תבוצע העברה של המידע האישי שלך לארגון או מדינה אלא אם כן יהיו ינקטו אמצעים הולמים לשמירה על אבטחת המידע שלך ועל מידע אישי אחר.

 

גילוי מידע

דרישות משפטיות

גלקון עשויה לחשוף את המידע האישי מתוך אמונה בתום לב כי הדבר נדרש לצורך אחד מהעניינים שלהלן:

 • לעמוד בכל חובה חוקית.
 • להגן על הזכויות והרכוש של גלקון.
 • להימנע או לחקור אפשרות לשימוש לרעה בקשר לאתר.
 • להגן על בטיחותם האישי של המשתמשים בשירות או של הציבור.
 • להתגונן מפני כל אחריות חוקית.

 

אבטחת מידע

אבטחת המידע שלך חשובה לגלקון. עם זאת, לתשומת ליבך כי אין שיטה להעברת מידע (דרך האינטרנט או באמצעי אחסון אלקטרוני אחר) שהיא בטוחה במאת האחוזים. הגם שגלקון חותרת לעשות שימוש באמצעים מקובלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, גלקון לא יכול להתחייב לביטחון מידע מלא.

 

ספקי שירות

גלקון עשויה להעסיק חברות ואנשים פרטיים שהינם צדדים שלישיים לצורך סיוע באספקת השירות ("ספקי השירות"), כדי לספק את השירות מטעם גלקון, כדי לבצע שירותים נלווים לאתר או כדי לסייע לגלקון בניתוח השימוש באתר.

לאותם צדדים שלישיים תהיה גישה למידע האישי רק כדי לבצע משימות בשם גלקון ואלו מחויבים לא לחשוף או לעשות כל שימוש במידע זה לכל מטרה.

ניתוח מידע – גלקון נעזרת בספקי שירות שהם צדדים שלישיים כדי לפקח ולנתח את אופן השימוש באתר.

 

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי להחיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים ע"י גלקון. אם תלחץ על קישורים של צדדים שלישיים אתה תופנה לאתר של אותם צדדים שלישיים. גלקון לא תהיה אחריות לכל פעולה הנובעת מהפעילות שלך באתרים אחרים וכן לכל פעולה שעלולה להיעשות על ידי צדדים שלישיים. גלקון ממליצה לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר בו אתה מבקר. לגלקון לא תהיה כל שליטה וכל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לשיטות העבודה והשירותים של צדדים שלישיים.

 

הגנה על פרטיותם של קטינים

גלקון אינה פונה לכל אדם מתחת לגיל 18 ("קטינים"). גלקון לא מבצעת, ביודעין, שום פעולה של איסוף מידע אישי מזהה של קטינים מתחת לגיל 18. אם הינך הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדיך הקטינים סיפקו לגלקון מידע אישי, אנא צור קשר איתנו בהקדם האפשרי. אם יובא לידיעתה של גלקון כי מידע אישי של קטינים נאסף על ידה ללא אישור של הוריהם, גלקון תנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי להסיר מידע זה משרתיה.

 

שינויים במדיניות פרטיות

גלקון עשויה לעדכן את מדיניות הפרטיות מדי פעם בפעם והיא תעדכן על כל שינוי באמצעות פרסום מדיניות פרטיות חדשה בעמוד זה. גלקון מייעצת לך לבחון באופן תדיר שינויים במדיניות הפרטיות. שינויים למדיניות הפרטיות יהיו אפקטיביים החל מיום פרסומם בעמוד זה.

 

צור קשר

אם יש לך כל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, נא צור קשר באמצעות ביקור באתר גלקון בלשונית "צור קשר" באמצעות כתובת  ה-URL שלהלן: https://www.galcon.co.il/contact-us