תקנון

1. כללי

1.1. אתר גלקון ("האתר" או "גלקון") הוא בבעלות חברת גלקון בקרים אגש"ח בע"מ שמספרה 570048512 ("גלקון" או "החברה"), ומשמש כפלטפורמה וירטואלית לרכישה מקוונת של מוצרים ושירותים נלווים הנמכרים ע"י החברה.

1.2. כל שימוש וקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועצם השימוש באתר מהווה חזקה שהמשתמש/המבקר בו קרא בעיון את הוראות תקנון זה והסכים להן ולתחולתן על כל פעולה/רכישה שיבצע באתר.

1.3. כותרות הסעיפים הן לנוחות והתמצאות המשתמש/מבקר באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי התקנון. האמור בתנאי תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

2. תנאי השתתפות ושימוש באתר

2.1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום בישראל), אשר נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל ,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

2.2. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. לא תאושר מכירת מוצרים בסיטונאות ו/או לסוחרים. החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים גישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, במידה והתנהגותם אינה הולמת ו/או יבצעו שימוש בלתי ראוי/סביר באתר, ובכלל זה אי ציות לתנאי השימוש בו.

2.3. החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן באופן רציף וללא תקלות (ובכלל זה תקלות תוכנה, חומרה, תקשורת וכו'), ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לתקלות ברשת האינטרנט/קווי תקשורת כלשהם. בנוסף, בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או אירוע שאינו בשליטת החברה שבו לא יתאפשרו ניהול האתר, אספקת מוצרים ו/או קיום התחייבות כלשהי של החברה (באופן מלא או חלקי), תעמוד לחברה הזכות לבטל את העסקאות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה רשאית לבטל עסקה (באופן מלא או חלקי): (א) בכל מקרה בו נפלה טעות סופר במחיר המוצר/בתיאורו; (ב) כאשר קיים חשד שהמשתמש/צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר/החברה.

3. המוצרים והשירותים נלווים המוצעים

גלקון מציעה למכירה מוצרי השקיה וחקלאות מסוגים שונים (לרבות אך לא רק: בקרי השקיה, מכונות דישון, חיישנים, ברזים וכו' – להלן: "המוצרים"), וכן שירותים נלווים שונים (לרבות אך לא רק: כרטיסי sim ייעודיים לשימוש במוצרים ("כרטיס sim") ושירותי ענן לגיבוי המידע במוצרים ("שירותי ענן") – להלן יחד: "השירותים הנלווים"). פירוט נוסף אודות המוצרים והשירותים הנלווים ניתן למצוא באתר גלקון.

3.1. המוצרים מוצעים באתר לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. רכישת המוצרים היא עד לגמר המלאי שלהם, ובמקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, החברה תודיע ללקוח על ביטול הקניה ובמקרים אלו הלקוח לא יחויב. גלקון תעשה את המיטב בניסיון להציע ללקוח מוצר חלופי.

3.2. מועד הרכישה יהיה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י החברה (לרבות לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי). בכל מקרה של אי מתן אישור לעסקה (מכל סיבה שהיא), החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב אי השלמת הרכישה ו/או ביטולה.

3.3. עדכון המחירים באתר נעשה באופן תדיר ובצורה ידנית. היה ונפלה טעות ביחס למחיר מוצר ו/או שירות נלווה לרבות השמטת ספרה, טעות בהקלדה, יש לראות בהן טעויות שנעשו בתום לב. במקרה של טעות כאמור או ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מיד עם מרק דלויהבאמצעות המייל marcd@galcon.co.ilאו באמצעות טלפון +972-4-6900245

3.4. במקרה של אי התאמה בין המלל בתיאור המוצר לבין תמונת המוצר באתר, יגבר מלל המוצר.

3.5. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. על המשתמש לעיין במפרט הרלוונטי של כל מוצר והאמור בו הוא שקובע.

3.6. אין האתר אחראי לפרסומים של מוצרי האתר על ידי צדדי ג', לרבות לגבי מחירי מוצרים.

3.7. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין והם נמכרים בכפוף לתנאי האחריות והשירות של גלקון.

3.8. חלק מהמוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם כרטיס sim מובנה אשר יהיה פעיל לתקופה מוגבלת של 24 חודשים ממועד הרכישה. בתום 24 החודשים הנ"ל, ינותק כרטיס ה-sim ולגלקון לא תהיה כל אחריות כלשהי בקשר לכרטיס ה-sim (לרבות הפעלתו ו/או תקלות ו/או הפרעות ברשת הסלולר ו/או לנזקים שייגרמו למוצר כתוצאה מקיומן של תקלות ו/או הפרעות כאמור). לקוח אשר יבקש להמשיך ולהשתמש בכרטיס ה-sim בתום אותם 24 החודשים הנ"ל, יפנה לגלקון עד לא יאוחר מחודש לפני תום התקופה שלעיל לצורך הארכת תקופת השימוש בכרטיס בהתאם לתמורה חודשית שתיקבע ע"י גלקון.

3.9. המחירים המופיעים באתר לצד מוצרים ו/או שירותים נלווים המוצעים למכירה משקפים את מחיר המכירה של המוצרים ו/או השירותים הנלווים והם לא משקפים את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים הנלווים. באחריות כל משתמש/מבקר באתר לבדוק בעצמו את מחירו של כל מוצר לפני כל קניה. לחברה אין אחריות להתאמת מחירי המוצרים ו/או השירותים הנלווים למחירי השוק או להצגת מחירי שוק של מוצרים כלשהם.

3.10. האחריות הבלעדית למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם תהיה אך ורק בהתאם לכתב האחריות המצורף לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.

3.11. התקנה של המוצרים לא כלולה במחיר המוצר ותהיה באחריות הרוכש בלבד. ניתן, בכפוף לתיאום מראש לרכוש גם שירות התקנה בתשלום נוסף.

4. פרטי המשתמש; הגנה על הפרטיות

4.1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי תשלום. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתמש מאשר שהפרטים שיימסרו על-ידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים.

4.2. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.

4.3. מידע שנמסר ע"י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג' מידע הכולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר ולמעט במקרים הבאים:

4.3.1. עפ"י דרישת המשתמש ו/או הסכמתו;

4.3.2. במסגרת שיתופי פעולה עם גופים הקשורים עסקית עם החברה;

4.3.3. בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או הוראות הדין;

4.3.4. בשל צו שיפוטי שיורה לחברה למסור מידע לצדדי ג';

4.3.5. בכל מקרה של מחלוקת/סכסוך/הליך משפטי בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה;

4.3.6. במקרה בו החברה העבירה/המחתה את זכויותיה לצד ג'.

4.4. החברה מנהלת מאגר מידע בו יישמרו פרטים אישיים שהמשתמש יעביר לחברה מרצונו החופשי במסגרת שימוש באתר. משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לחברה בכתובת הדוא"ל info@galconc.com בבקשה להסרתו ממאגר המידע. בנוסף, בעת הרשמה לאתר המשתמש רשאי לבקש שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש יוכל גם לבחור לצאת מרשימת התפוצה של האתר בשלב מאוחר יותר בהודעה שימסור לחברה.

4.5. פירוט נוסף אודות מדיניות הפרטיות של ניתן למצוא באתר גלקון תחת הלשונית https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. תשלום ואספקה

5.1. לאחר ביצוע הרכישה יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין רכישת המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש. חיוב הלקוח בפועל יבוצע רק לאחר העברת המוצר שהוזמן לחברת המשלוחים.

5.2. המחירים באתר כוללים מע"מ.

6. ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות"), כפי שיהיו מעת לעת. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות יגברו החוק והתקנות. מבלי לגרוע מהחוק והתקנות על ביטול עסקה יחולו ההוראות הבאות:

6.1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בנושא: (א) טובין – בתוך 14 ימים מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן בעסקה, לפי המאוחר; (ב) שירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר זאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

6.2. במקרה של לקוח שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, שרכש מוצר בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה/יום קבלת המוצר/או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. כל האמור בס' זה כפוף לכך שהתקשרות הלקוח בעסקה כללה שיחה בין גלקון לבין הלקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

6.3. ביטול העסקה יעשה בדרך של שליחת הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות:

6.3.1. למוקד התמיכה באתר או בטלפון: _04- 6900222 www.galcon.co.il;

6.3.2. בשליחת דואר רשום לכתובת החברה: גלקון בקרים קיבוץ כפר בלום 1215000

6.4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לא ניתן לבטל: (א) עסקאות לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח; (ב) עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.5. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את הטובין בתנאי שהטובין יוחזרו באריזתם המקורית כשהם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה כשימוש בטובין.

6.6. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם או אי התאמה במוצר, על הלקוח להעמיד את המוצר לרשות גלקון במקום בו נמסר לו המוצר וכן להודיע לגלקון על כך. במקרה של ביטול עסקה שלא בגין פגם או אי התאמה במוצר על הלקוח להחזיר את המוצר לידי גלקון.

6.7. גלקון רשאית לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מערך המוצר או בסך 100 ₪, לפי הנמוך. בנוסף לדמי הביטול, אם העסקה בוצעה באשראי וחברת האשראי גבתה מגלקון דמי סליקה, גלקון תהיה זכאית להוסיף לדמי הביטול מהלקוח גם את דמי הסליקה האמורים.

6.8. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם או אי התאמה במוצר גלקון לא תגבה דמי ביטול או דמי סליקה המוזכרים לעיל.

6.9. במקרה של ביטול עסקה כאמור בס' זה, החברה תשיב ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי דמי הביטול ודמי הסליקה, אם היו דמי סליקה, תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה והחזרת המוצר לחברה.

7. משלוחים ואספקת מוצרים

7.1. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של חברת המשלוחים וכפי שיוסכם בתנאי ההזמנה הרלוונטית.

7.2. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולת חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מגלקון ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של החברה ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלוא מחיר ההובלה.

7.3. במשלוח מעבר לקו הירוק יש אפשרות להשתמש בחברת הובלות קבלנית עם ביטוחים מתאימים בתוספת מחיר שנעה בין ___ש"ח ל-____ ש"ח, לפי גודל המוצר.

7.4. במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר קיים במלאי ולתאם איסוף עם החברה.

7.5. לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח.

7.6. בכפוף להוראות כל דין ובכלל זאת להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, הלקוח או מי מטעמו זכאי, בכפוף למסירת הודעה מראש לגלקון, למסור לגלקון, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר ("הציוד הישן"). זאת, בהתאם לתנאים הבאים:

7.7. במידה וגלקון מספקת את המוצר החדש לבית הלקוח – הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל או מהמקום בו מוצב המוצר החדש שנרכש;

7.8. הציוד הישן יפונה כאשר הוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן, הפתחים והמעברים של הדירה ו/או הכניסה לבניין ולחצר הבניין ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה;

7.9. הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל, גז, מים, רהיט או כל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים;

7.10. הציוד הישן יפונה כשהוא ריק (לרבות מכל פריט אחר אשר אינו חלק בציוד הישן עצמו);

7.11. הציוד הישן יפונה כשהוא שלם, כלומר, שלא פורקו ממנו חלקים. לא יפונו חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שאינם נמצאים בציוד במועד הפינוי ואינם חלק ממוצר חדש דומה;

7.12. גלקון או מי מטעמה לא יידרש להמתין מעבר למספר דקות ספורות (לא יותר מ-10 דקות) לצורך ביצוע פעולות ע"י הלקוח להכנת הציוד הישן לפינוי;

7.13. ציוד אשר עלול ליצור בעת פינויו סיכון בריאותי או בטיחותי – לא יפונה.

7.14. ככלל, גלקון לא תדרוש מהלקוח תשלום או תמורה בגין פינוי הציוד הישן. במקרים הבאים ובאישור הלקוח מראש לביצוע הפינוי בתמורה לתשלום, גלקון תחייב את הלקוח בתשלום או תמורה אחרת שיוסכם עליהם במעמד המכירה ("פינוי חריג"):

7.15. כאשר הציוד נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן. במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד לכניסת הבניין, לא יגבה תשלום בגין הפינוי;

7.16. כאשר הובלת המוצר החדש שנרכש מתבצעת באמצעות מנוף, אזי לצורך פינוי הציוד ע"י אותו המנוף, רשאי המשווק לגבות תשלום נוסף;

7.17. כאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן.

8. קניין רוחני באתר; תוכן האתר

8.1. כל הזכויות באתר (לרבות זכויות הקניין הרוחני, העיצוב, קוד המקור, התמונות, התכנים וכיוב') שייכות לגלקון בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו במידע כלשהו מן האתר ללא קבלת אישור גלקון לכך מראש ובכתב.

8.2. האתר, לרבות כל התכנים בו, מוצע לציבור כמו שהוא (AS IS), לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. על המשתמש לבצע בעצמו את כל ההערכות ו/או הבדיקות הנדרשות לגבי המוצרים, והוא מוותר ביחס לכך על כל טענה כנגד החברה. החברה עושה כל שביכולתה שהתוכן באתר יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והתוכן אינו שלם ו/או נפלו/יפלו בו טעויות טכניות/אחרות. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו/יפלו בתוכן.

8.3. לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן/מידע המפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים. באתר עשויים להיכלל לינקים (קישורים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שאינם באחריות החברה ולא מופעלים על-ידה. אין בהפניה לקישורים כאמור כדי להוות אחריות כלשהי מצד החברה בקשר לתכנים/פרסומים המופיעים באתרים המקושרים (לרבות לא בקשר לאמינותם, תקינותם ו/או חוקיותם) ו/או בקשר לשימוש שייעשה באותם אתרים מקושרים.

8.4. בעצם השימוש באתר כל משתמש/מבקר בו מאשר, שמידע מסוים (לרבות "cookies" עלול להישלח במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש/המבקר, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמתו למשתמש ואבטחת מידע.

9. אחריות

האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר היא אך ורק בהתאם לתנאי כתב האחריות של גלקון. לפירוט נוסף ניתן לעיין בכתב האחריות למוצרים באתר גלקון בתוך חוברת ההוראות של המוצרים.

10. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל כאמור בס' ‎1 לתקנון זה.

11. תנאים נוספים

11.1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לשירותים נלווים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

11.2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש/מבקר לרכוש מוצרים.

11.3. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר אם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

11.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

11.7. במידה ותחול טעות מהותית בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות הנלווה, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

11.8. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן וללא כל הודעה מוקדמת.

11.9. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של גלקון ובכתובת החברה בקיבוץ כפר בלום.